Deník BOZP a PO pro stavby

1 listopadu, 2018 Posted by Nezařazené 0 thoughts on “Deník BOZP a PO pro stavby”

Jedním z nástrojů a pomocníkem pro bezpečný chod prací na staveništi je náš DENÍK BOZP A PO.

Co je vlastně deník BOZP a PO?

Jedná se o publikaci, která v sobě zahrnuje protokoly a tiskopisy, které jsou nejčastěji využívány na stavbách a slouží k provádění předepsaných zápisů a kontrol BOZP a PO.

Označení BOZP znamená bezpečnost a ochranu zdraví při práci a jedná se o velice široký mezivědní obor. Legislativa ČR stanovuje pravidla a opatření, jejichž cílem je především předcházet ohrožením a poškozením lidského zdraví při pracovním procesu. Pod zkratkou PO se skrývá požární ochrana a je souhrnem technicko – organizačních opatření, která mohou zabránit vzniku požáru, nebo omezit jeho ničivé následky. Pokud budeme analyzovat možná nebezpečí a rizika, se kterými se pracovníci při výkonu svých profesí setkávají, je nutno konstatovat, že staveniště bylo, je a ještě dlouho bude, jedním z nejrizikovějších pracovišť. Je to především z toho důvodu, že se na něm setkáváme s řadou nebezpečných a rizikových pracovních činností, které se vzájemně prolínají a doplňují a jsou nezbytné pro vlastní realizaci stavby. K míře rizikovosti práce na stavbě mimo jiné přispívá i různá profesní kvalita a zkušenosti jednotlivých zhotovitelů a dodavatelů. Jednoduše řečeno na stavbě se potkávají různé profese a pracovníci, kteří se po ní pohybují, jsou v rozsahu od odborných až po pomocné dělníky. Proto je velmi významná úloha zadavatelů a koordinátorů BOZP na staveništích při snižování rizikovosti prováděných pracovních činností. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty jsou si toho plně vědomy a dané problematice se pečlivě věnují a důsledně kontrolují, zda jsou všechny požadavky na zabezpečení zdraví správně dodržovány a plněny.

Jak vám deník BOZP a PO usnadní práci?

Základní výhodou deníku je, že na jednom místě a v jedné publikaci jsou k dispozici základní dokumenty, které jsou vlastně každodenně na staveništích používány. Není potřeba složitě skladovat samostatné formuláře, případně je dohledávat na internetu a stahovat, komplikovaně s nimi manipulovat a následně je uchovávat pro předepsanou archivaci. Při kontrole OIP a HZS ČR se podstatně zjednodušuje dokladování provedení všech předepsaných školení, kontrol apod., které je nutné na staveništi provádět. Deník BOZP a PO je opravdu kvalitním pomocníkem pro každou stavební společnost a koordinátora BOZP na staveništi. Umožňuje jim snadnou manipulaci s dokumenty a především udržování pořádku a přehledu o předepsaných činnostech stanovených jednotlivými zákony, nařízeními vlády a normami.

Deník BOZP a PO je doplněk ke stavebním deníkům. Deníky BOZP a PO pro vás vyrobíme s vaším logem a grafickým stylem na titulní straně. Dále si můžete vybrat ze dvou variant: pro vetší stavby (132 stran) nebo pro stavby menšího rozsahu (53 stran) a to vše již od jednoho kusu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Sledujte nás

  

© stavebni-deniky.cz 2018;
webdesign: adart-reklama.cz
Personalizovaný stavební deník pro vaši firmu