Jak psát stavební deník aneb co byste určitě měli vědět

27 února, 2018 Posted by Nezařazené 0 thoughts on “Jak psát stavební deník aneb co byste určitě měli vědět”

Stavební deníky jsou důležitou součástí práce na stavbě. S námi si navolíte, jak by měl váš deník vypadat, vyplnit ho a starat se o něj ale už musíte sami. A občas to může být pěkná věda! Abyste nebyli zaskočeni při obstarávání někdy zapeklitého stavebního deníku, shrnuli jsme pro vás to nejdůležitější z práva a praxe.

Objednejte si své deníky a než vám přijdou, přečtěte si, jak psát stavební deník.
Další užitečné odkazy: Montážní deníky, jejich význam, účel a využití

POKYNY PRO VEDENÍ STAVEBNÍHO A MONTÁŽNÍHO DENÍKU

Stavební (montážní) deník vede zhotovitel ode dne převzetí staveniště (Dále jen „deník“).
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy.

Do deníku se zaznamenávají téhož dne, kdy nastaly, zejména tyto důležité okolnosti:

• údaje o počasí, maximální a minimální denní teplotě
• převzetí staveniště, zahájení, přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním
• jakost a únosnost základové půdy, výskyt spodní vody, její agresivita, apod.
• vady, nedostatky a opoždění předání projektové dokumentace a jiných podkladů nezbytných k provedení díla
• připomínky k projektem (smlouvou) stanoveným druhům prací a způsobům jejich provedení, ke kvalitě dodávaných materiálů a výrobků, popř. ke kvalitě prací ostatních zhotovitelů a poddodavatelů
• sjednané změny předmětu díla a případné další smluvní důsledky přijatých změn
• skryté překážky týkající se staveniště nebo stavebního objektu, které znemožňují řádné provedení díla
• údaje o výzvě k prověrce provedených prací, které budou zakryty, nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými a výsledky prověrky po jejím ukončení
• opožděné dodávky hmot a výrobků a další skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smlouvy o dílo
• požadavky objednavatele, zvlášť pokud jde o odstranění vad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny
• sjednané práce, které nejsou předmětem smlouvy o dílo, avšak jsou nezbytné pro realizaci díla
• závažné události způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami a dále úrazy, k nimž došlo při pracích
• připravenost prací k montáži a připravenost montáže k navazujícím stavebním pracím, skončení prací a vyklizení staveniště

Objednavatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku se skončí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.

Denní záznamy se píší na pevný list a průpisem na dva oddělitelné listy. Oddělitelné listy jsou očíslovány shodně s listy pevnými.
V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvy, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace.

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí (vedoucí montáže), popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Záznamy mohou dále provádět: technický dozor objednatele, provozní pracovníci a další pověření zaměstnanci objednatele, odpovědný projektant pověřený ve smlouvě výkonem autorského dozoru, projektant dílčí části pověřený odpovědným projektantem, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy či k tomu zmocnění zástupci objednavatele, zhotovitelů a financující banky.

Jestliže na stavbě je jen občasný stavební dozor objednavatele, je zhotovitel povinen nejméně jednou za týden zaslat objednavateli doporučeně průpis záznamů v deníku. Nesouhlasí-li objednavatel s obsahem záznamu, je povinen zaslat svoje námitky doporučeně zhotoviteli do 1 týdne od doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

Na rozsáhlých nebo zvlášť složitých stavbách mohou být vedeny samostatné deníky pro jednotlivé objekty nebo pro ty části stavby, na jejichž samostatném odevzdání se objednavatel se zhotovitelem smluvně dohodli. V takovém případě vede zhotovitel pro celý obsah stavebního díla přehled všech deníků.

U technicky jednoduchých staveb a prací menšího rozsahu se strany mohou dohodnout na zjednodušeném vedení stavebního deníku tak, že denní záznamy mohou být nahrazeny jedním záznamem za období nanejvýš sedmidenní.

Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku lze též měnit či doplňovat smlouvu o dílo, pokud zápis je jako změna smlouvy o dílo označen a tento postup smlouva o dílo nevylučuje.

Objednavatel-stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. od dokončení stavby, pokud kolaudaci nepodléhá.

Tags:
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Sledujte nás

  

© stavebni-deniky.cz 2018;
webdesign: adart-reklama.cz
Personalizovaný stavební deník pro vaši firmu